Träff 6 – Uppsummering och avslut

Municiplistiska aktivister samlade för ett ”skill-sharing-event” i Berlin i Oktober 2022. Arrangerat som ett samarbete mellan Commons Network och European Municipalist Network (EMN). De senaste årens municipalistiska utveckling har präglats av flera sådana här transnationella nätverk, utbyten och samarbeten.

Var står den municipalistiska rörelsen idag? Hur går vi vidare?

Studiecirkelns sista träff! Vi knyter ihop säcken, sammanfattar vad vi har lärt oss och diskuterar hur vi vill gå vidare. Med stöd av bokens epilog och efterord återvänder vi till Barcelona, till Fearless Cities-konferensen 2017 och rädslans politik kontra hoppets politik. Vad har hänt sedan 2017 och var står den internationella municipalistiska rörelsen idag? Hur bygger vi upp något liknande i Sverige?

Läsning i Orädda städer

Epilog: Att omvandla rädsla till hopp
Efterord: En tillbakablick på Fearless Cities från 2021
Global municipalistisk karta – Obs! Du behöver inte läsa om alla organisationer, men bläddra igenom avsnittet och läs om de organisationer som intresserar dig.

Diskussionsfrågor
  1. Vad skiljer en rädslans politik från en hoppets politik?
  2. Vad kan vi dra för lärdomar av den spanska municipalistiska erfarenheten?
  3. Vilka organisationer i bokens sista del finner du mest inspirerande och intressanta? Varför?
  4. Vilka tre viktiga insikter eller idéer tar du med dig från boken eller från cirkeln i ditt fortsatta engagemang?
  5. Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter för en municipalistisk rörelse i Sverige att växa fram?
Uppgift

Hur ser det ut på din ort? – Kartläggning av lokala förutsättningar för organisering och förändring!
Sammanställ all information du har samlat ihop hittills:
1. Hur många bor på din ort (i den kommun samt i stadsdelen/landsorten där du bor)
2. Hur försörjer sig människor? Vilka stora arbetsplatser, industrier och jobb finns det?
3. Vilka partier sitter i kommunfullmäktige? Hur ser mandatfördelningen ut mellan dessa?
4. Vad finns det för lokala partier och politiska grupper utanför kommunfullmäktige?
5. Vad finns det för föreningar och andra viktiga aktörer i civilsamhället?
6. Vilka kanaler för medborgarinflytande erbjuder din kommun? Finns det något sådant som deltagande budget eller medborgardialoger?
7. Vilka offentliga platser finns på din ort där människor naturligt möts och där sådana saker som protester, demonstrationer, marknader, musikframträdanden och liknande kan äga rum? Finns det outnyttjade platser som potentiellt sett skulle kunna fylla en sådan funktion?
8. Vilka andra viktiga allmänningar, dvs gemensamma och allmänt tillgängliga resurser, finns på din ort? (bibliotek, kulturcenter etc.) Vilka ”potentiellt gemensamma” resurser finns?
9. Hur ser bostadsmarknaden och bostadspolitiken ut på din ort? Råder det stark segregation mellan olika områden?
10. Vad kännetecknar trafiksituationen på din ort? Hur väl utbyggd är kollektivtrafiken och vilka är konfliktfrågorna i trafikpolitiken?
11. Vilka samhällsviktiga verksamheter drivs och/eller ägs kommunalt i din kommun? Vilka har tidigare varit kommunalt ägda men är nu privata?
12. Vilka kooperativ eller sociala företag finns?

Extramaterial

BLOGGPOST: Lokala initiativ utvecklar demokratin!
En kort bloggpost som refererar uppsvinget för lokala partier i det senaste valet. Vad skiljer lokala partier från riksdagspartier? Finns det frön här till en municipalistisk organisering?

INTERAKTIV KARTA: Municipalist actors in Europe
En kartläggning av olika organisationer och initiativ runt om i Europa med en municipalistisk inriktning. Genomförd och sammanställd 2021 av nätverket European Municipalist Network.

VIDEOMATERIAL: Municipality is ours
Module 7 – What are the results ? What public policies favor residents?
Tre videor, totalt ca 40 minuter.
– Onboarding video (13.36)
– Assessment and challenges of municipalism in Spain and Europe (15.25)
– What are the results of municipalist policies in Spain? (Atlas del Cambio) (11.01)